Para

Prona, qytetarët e sigurojnë vetëm kur ua kërkon banka

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare ka analizuar qasjen e shqiptarëve ndaj sigurimit të pronës.

Sipas AMF-së, sigurimi i pronës që është një nga konceptet e reja që ka hyrë në marrëdhëniet financiare të qytetarëve me pronën e tyre, në shumicën e rasteve, është e lidhur edhe me detyrimet e kërkuara nga marrëdhëniet me bankat, për kreditë që merren nga qytetarët për blerjen e banesave.

Të dhënat tregojnë re se ritmet e rritjes së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqe të tjera shtesë, në vitin 2018 ka qenë mbi 9 % krahasuar me vitin 2017.
Ky ritëm rritjeje rezulton si për numrin e kontratave të nënshkruara ashtu edhe për volumin e primeve të shkruara bruto.

Edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2019 janë lidhur 10459 kontrata për sigurimin e pronës, të cilat janë kryesisht për apartamente banimi. Treguesit statistikorë për tremujorin e parë të vitit 2019 japin një rritje prej 6.88% të numrit të kontratave të lidhura në periudhën janar – mars 2019, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Specialistët e tregut të sigurimeve vlerësojnë se faktorët që merren parasysh, kur sigurohet një pronë, lidhen me:

– Shumën e siguruar (vlera e apartamentit/biznesit);
– Llojin e pronës, ku ndarja mund të jetë në objekte industriale, hotele dhe restorante, dyqane dhe qendra tregtare, zyra administrative, etj.;
– Gjendjen fizike të pronës, viti i ndërtimit, masat e sigurisë, vendndodhja e saj, shqyrtimi i historikut të dëmeve të objektit të siguruar, etj.

Nga analiza e informacioneve të marra nga shoqëritë e sigurimit, vlerësohet se ndër objektet e siguruara, 75% e tyre i takon shtëpive të banimit dhe 25% e godinave të siguruara janë objekte biznesi.

 

Më Shumë