Biznes

Person fizik 5 deri në 8 milion? Paguaj TVSH-në!

Je person fizik dhe ke një xhiro vjetore të biznesit nga 5 deri në 8 milionë Lekë? Duhet të paguash TVSH-në, dhe gjithashtu sipas Tatimeve, ke detyrime për të deklaruar dhe paguar TVSH; Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin si dhe Tatimin mbi të Ardhurat nga Punësimidhe Tatimin në Burim (nëse i ke si përgjegjësi tatimore).

https://www.youtube.com/watch?v=4r0csRTfSyY

Person Fizik quhet një individ që kërkon të ushtrojë një aktivitet tregtar të pavarur dhe është i vetëpunësuar, i vetëm dhe/ose me punëmarrës anëtarë të papaguar të familjes dhe persona të tjerë.

Personi fizik regjistrohet si i tillë në Qendrën Kombëtare të Biznesit.


Copyright © Gazeta “Si”Më Shumë