Lajme

Të vegjlit iu bindën tatimeve për TVSH-në në shtator

Ishin rreth 12,739 biznese të vegjël të fashës 2 deri në 5 milionë lekë xhiro vjetore të cilët dorëzuan pranë Administratës Tatimore brenda afatit ligjor dhe pa asnjë penalitet deklaratën e thjeshtuar të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

Sipas tatimeve, këta biznese janë sa 96% e totalit që ka gjeneruar sistemi për tatimpaguesit e vegjël, të cilët kishin detyrimin për të deklaruar dhe paguar TVSH-në për muajin shtator.

Administrata Tatimore thotë se gjatë muajit tetor, ka ofruar për rreth 350 subjekte të biznesit të vogël asistencën e nevojshme për plotësimin e librave të shitjes dhe blerjes, si dhe plotësimin e deklaratës së thjeshtuar të TVSH-së.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të vazhdojë të ofrojë për të gjithë biznesin informacionin dhe asistencën e duhur, për përmbushjen me korrektësi të detyrimeve tatimore.


Copyright © Gazeta “Si”Më Shumë