Para

Në maj Eurobondi i ri 500 mln euro

Ministria e Financave thotë se po punon intensivisht për eurobondin e ri, i cili pritet të emetohet dhe dalë në tregjet ndërkombëtare në muajin maj të vitit 2020. Eurobondi do të emetohet në vlerën 500 mln euro

“Kemi nisur punën për të përzgjedhur kompaninë konsulente”, u shpreh ministrja Anila Denaj.

Ky është eurobondi i tretë që emeton Shqipëria, nga i cili pritet të lehtësohet tërheqja e fondeve në monedhë të huaj, duke përmirësuar zhbalancimet e përkohshme në kërkesën dhe ofertën për valutë dhe duke lehtësuar gjithashtu presionin mbi tregjet e brendshme financiare.

Po ashtu një tjetër përfitim nga eurobondi mendohet të jetë, zvogëlimi i rrezikut të “rinovimit” (roll-over) për shkak të zgjatjes së maturitetit të borxhit, duke qenë se eurobondet janë përgjithësisht instrumente afatgjata.

Një tjetër përfitim është rritja e hapësirave për kreditimin e sektorit privat, si rezultat i pakësimit të huamarrjes së brendshme.

Së fundmi, prania e një vendi në tregjet ndërkombëtare krijon një normë interesi referencë për bankat lidhur me huamarrjen në monedhë të huaj.

Shqipëria emetoi Eurobondin e saj të parë prej 300 mln eurosh në tregjet ndërkombetare financiare në 4 Nëntor 2010, pas një përgatitjeje disa mujore.

Eurobondi është një obligacion, pra një titull financiar me afat maturimi më shumë se një vit i emetuar dhe tregtuar në tregjet ndërkombëtare financiare, pra jashtë kufijve të vendit që e emeton atë.

Ky instrument financiar është i ngjashëm përsa i përket strukturës, me obligacionet që qeveria shqiptare nxjerr në tregun vendas përmes ankandeve të letrave me vlerë, por dallimi kryesor qëndron sepse: (i) tregtohet ekskluzivisht në tregjet ndërkombëtare financiare, dhe jo në tregun vendas (ii) është emetuar në euro dhe jo në lekë.

Eurobondi i parë ishte një obligacion 5-vjeçar me normë kuponi 7,5 %, i tregtuar në Bursën e Londres. Për blerësit e Eurobond-it (Bursa e Londrës) kanë rëndësi të veçantë dy të dhëna: (i) kuponi, i cili përcakton shumën e interesit që marrin mbajtësit e instrumentit çdo vit dhe (ii) interesi i kuotuar në treg ose siç njihet ndryshe yield-i i cili ndryshon në varësi të kushteve të tregut dhe përcaktohet nga kërkesa dhe oferta e tregut.

Duke qënë se yield-i lëviz në kahun e kundërt të çmimit, për mbajtësit e Eurobondit është me interes që interesi të ulet ose të paktën të mbetet afër atij fillestar, në mënyrë që çmimi të ngrihet gjë që do të rezultojë në fitim në rastin e shitjes.

Eurobondi shqiptari rezultoi si i kërkuar nga institucione financiare me një profil afatgjatë investimi si banka, fonde investimesh apo edhe kompani sigurimi në 25 shtete.
Më datën 5 nëntor 2015, qeveria shqiptare emetoi Eurobondin e dytë me vlerë 450 milionë euro. Instrumenti ka një maturitet 5-vjeçar dhe një kupon 5.75%.

Pjesa më e madhe e fondeve të këtij instrumenti u përdor për të shlyer eurobondi-n prej 300 milionë eurosh të marrë në vitin 2010.

Shuma e mbetur prej 150 milion euro është përdorur për të ulur borxhin e brendshëm, megjithatë ai vazhdon ende të mbetet i lartë.

Instrumenti është vlerësuar me B1 nga Moody’s dhe B+ nga Standard & Poor’s.
Pas shlyerjes së eurobondi-t dhe në përmbushje të kufizimeve sa i takon nivelit të financimit dhe rritjes së borxhit publik në Ligjin e Buxhetit për vitin 2015, u shqyrtuan disa mundësi për menaxhimin e situatës së likuiditetit në tregun e brendshëm deri në fund të vitit.

Më 19 nëntor 2015, Ministria e Financave publikoi kalendarin e ri të emetimeve/maturimeve për pjesën e mbetur të vitit 2015, ku njoftonte uljen e financimit të brendshëm me rreth 46 miliardë lekëve.

Më 4 nëntor 2015, Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit me 0.25 pikë përqindjeje, duke ulur koston e parasë në tregjet e brendshme financiare.

Sipas BSH-së, risqet që vijnë nga një instrument i tillë, përkrah përfitimeve është ekspozimi i ekonomisë ndaj luhatshmërisë së tregjeve të huaja lidhur me kursin e këmbimit. Politika e lehtësimit sasiorii e ndjekur nga Banka Qendrore Evropiane (BQE), ka ulur ndjeshëm yield-et e obligacioneve të qeverive europiane, duke detyruar investitorët të kërkojnë instrumente me norma më të larta kthimi. Në këtë kontekst, eurobondet e vendeve të rajonit kanë qenë instrumente mjaft tërheqëse investimi.

Më Shumë