Ekonomi

Buxheti ‘mbështetet’ tek pagat/ u arkëtuan 530 mld lekë për 10 muaj

Nga Gazeta ‘Si’- Për 10 mujorin, të ardhurat në buxhet arritën 530 mld lekë duke u rritur me 11.4% me bazë vjetore.

Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, rritja është përshpejtuar lehtë në krahasim me shtatorin (4.6%).

Zërat që kanë ndikuar më shumë në rritjen e të ardhurave janë kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore ( +17.6 miliardë lekë), tatimi mbi fitimin (+11.1 miliardë lekë), tatimi mbi të ardhurat personale (+10.7 miliardë lekë), TVSH neto (+8.2 miliardë lekë).

Rritja e vazhdueshme e pagave po ndikon pozitivisht në ecurinë e buxhetit, teksa për 10 mujorin kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore kanë ndikuar në 31% të rritjes së të ardhurave (nga 55.4 miliardë lekë më shumë që u mblodhën, 17.6 miliardë lekë ishin vetëm taksat mbi pagën).

Shpenzimet e përgjithshme publike, për 10-mujorin arritën në rreth 482.6 miliardë Lekë me një realizim në 96.7% të planit të së njëjtës periudhë.

Krahasuar me vitin e shkuar shpenzimet e përgjithshme publike rezultojnë 3.6% më të larta ose rreth 16.9 miliardë Lekë më shumë.

Niveli i suficitit, për periudhën 10-mujore të këtij viti rezultoi në rreth 48 miliardë lekë nga rreth 33.7 miliardë lekë suficit i planifikuar. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, niveli i suficitit rezultonte në masën prej rreth 10.4 miliardë Lekë.

Të ardhurat sipas zërave

Të ardhurat nga TVSH në import, për 10 mujorin, rezultuan 120.8 miliardë lekë, 8 miliardë lekë ose 6.2% më pak se e njëjta periudhë e një viti më parë, si dhe 0.4% më pak se plani për 10 mujorin 2023.

Të ardhurat nga akciza janë realizuar në masën 48.1 miliardë lekë, 4.2 miliardë lekë ose 9.6% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2022, si dhe 0.1% më pak se plani i akcizës për 10 mujorin.

Të ardhurat nga renta minerare në eksport janë realizuar në vlerën 2.5 miliardë lekë, 948 milionë ose 27.4% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe realizim në masën 91.6% kundrejt planit për 10-mujorin 2023.

Të ardhurat nga taksat doganore janë arkëtuar në vlerën 7.5 miliardë lekë, 575 milionë lekë ose 8.3% më shumë se 10 mujori 2022, si dhe realizim në masën 102.3% kundrejt planit.

Të ardhurat tatimore (të ardhurat nga TVSH neto në vend, tatimi mbi fitimin, tatimi mbi të ardhurat personale, taksat nacionale dhe kontributet e mbledhura nga DPT) u realizuan në masën 284 miliardë lekë, 18.3% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Të ardhurat nga TVSH e arkëtuar (neto) u realizuan në masën 40.4 miliardë lekë, ose 25.4% më shumë se e njëjta periudhë e 2022-shit.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë